odakyu

odakyu

Search

Close

MENU

การใช้งานเว็ปไซต์ทางการของการรถไฟฟ้าโอดะคิว

เว็ปไซต์นี้บริหารโดยบริษัท การรถไฟฟ้าโอดะคิว จำกัด (ต่อไปเรียก "OER") หรือผู้แทนของ OER ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าใช้งานเว็ปไซต์ OER OER เป็นผู้บริหารจัดการเว็ปไซต์ odakyu.jp (ต่อไปเรียกย่อว่า "เว็ปไซต์นี้") ตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ กรุณายอมรับในข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อจะเข้าสู่การใช้งานเว็ปไซต์นี้ด้วย

1. ลิขสิทธิ์

โดยหลัก ลิขสิทธิ์ในเนื้อความที่ปรากฎบนเว็ปไซต์นี้เป็นของ OER ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ ใช้งาน ถ่ายโอน ประมวลผลทางอิเลกทรอนิกส์ ส่งผ่าน แจกจ่าย กระทำให้เกิดการนำไปใช้งานในขั้นต่อไป หรือใช้งานในวิถีทางอื่นกับรูปถ่าย โลโก้บริษัท ภาพ ข้อความและเนื้อความอื่นใดที่ปรากฎบนเว็ปไซต์นี้

2. เงื่อนไขการตั้งค่าลิงค์

ห้ามมิให้ดำเนินขั้นตอนพิเศษใดเพื่อตั้งค่าลิงค์ต่างๆ กับเว็ปไซต์นี้ แต่ผู้ใช้งานจะได้รับการร้องขอให้ตั้งค่าลิงค์ที่ด้านบนเพจ OER ที่ http://www.odakyu.jp ยูอาร์แอลนี้จะปรากฎเป็นลิงค์ข้อความว่า “บริษัท การรถไฟฟ้าโอดะคิว จำกัด” หรือ “การรถไฟฟ้าโอดะคิว” นอกจากนี้ ในการตั้งค่าลิงค์ กรุณาหลีกเลี่ยงการตั้งค่าลิงค์ในวิถีทางที่จะกระทำให้ผู้มาเยือนเข้าใจผิดได้ว่า เนื้อความบนเว็ปไซต์นี้ประกอบด้วยส่วนที่เป็นเนื้อหาของลิงค์นั้น (เช่น แสดงเว็ปไซต์ด้านในกรอบ เป็นต้น) ห้ามเด็ดขาดสำหรับลิงค์ดังต่อไปนี้

  1. ลิงค์ใดๆ ที่เป็นการให้ร้ายหรือส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์อันดี หรือที่อาจเป็นการให้ร้ายหรืออาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์อันดีของ OER บริษัทอื่นหรือบุคคลที่สาม
  2. ลิงค์ใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นของ OER บริษัทอื่นหรือบุคคลที่สาม
  3. ลิงค์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็ปไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการผูกพันกิจกรรมเชิงพาณิชย์ (เช่น การให้ข้อมูลผ่านหน้าเว็ปไซต์นี้ ในส่วนค่าธรรมเนียม หรืออื่นใด)
  4. ลิงค์ใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรืออาจเป็นการละเมิดในทรัพย์สิน ชื่อเสียง ลักษณะอันดี สิทธิมนุษยชน หรือความเป็นส่วนบุคคลของ OER บริษัทในเครือ หรือบุคคลที่สาม
  5. ลิงค์ใดๆ ที่ขัดต่อศีลธรรมส่วนรวม
  6. ลิงค์ใดๆ ที่เป็นเหตุให้ผู้พบเห็นเกิดความเข้าใจหรือนำไปสู่การกระทำความผิดได้

3. การละเว้นความรับผิดชอบ

OER แสดงความใส่ใจอย่างสมควรเพื่อมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่ปรากฎบนเว็ปไซต์นี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แต่จะไม่รับรองว่าจะเป็นเช่นนั้นเสมอไป OER ขอปฏิเสธข้อร้องเรียนใดๆ ที่อาจหยิบยกขึ้นมา อันเป็นผลจากการใช้งานของผู้เข้าชมข้อมูลดังกล่าวในเว็ปไซต์นี้ ข้อมูลที่ปรากฎบนเว็ปไซต์นี้เกี่ยวกับบรรดาผลิตภัณฑ์ แคมเปญ หรืออื่นใด เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบางผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายไป บางบริการที่จัดหาไว้ หรือแคมเปญที่จัดขึ้นโดย OER และจะไม่ครอบคลุมทั้งสิ้นที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว ข้อมูลทั้งสิ้นที่ปรากฎบนเว็ปไซต์นี้ถือเป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่จัดวางไว้บนหน้าเว็ปไซต์นี้ ด้วยเหตุนี้ เนื้อความต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิได้ต้องแจ้งให้ทราบ หรืออาจเป็นไปตามกาลเวลา ซึ่งอาจไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันเสมอไป
ที่อยู่ในเว็ปไซต์นี้ รวมถึง ด้านบนเพจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ OER จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานที่ผิดปกติของลิงค์ต่างๆ อุปสรรคปัญหาที่เกิดกับการแสดงภาพ หรือปัญหาอื่นใดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของเว็ปไซต์นี้ OER จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนหน้าเว็ปไซต์นี้ หรือการแทรกแซงหรือการยกเลิกการดำเนินการเว็ปไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม OER จะไม่ให้การรับรองว่า เว็ปไซต์นี้จะไม่ถูกแทรกแซง จะไม่มีข้อผิดพลาด จะเยียวยาข้อบกพร่อง หรือว่าเว็ปไซต์นี้หรือเสริฟเวอร์ของเว็ปไซต์นี้จะปราศจากไวรัสหรืออันตรายอื่น

4. ข้อมูลที่ได้รับการร้องขอจากผู้ใช้งานเว็ปไซต์

ข้อมูลที่ผู้ใช้งานเว็ปไซต์นี้จะได้รับการร้องขอคือข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ติดต่อ และอื่นๆ ที่ OER จำเป็นต้องใช้เพื่อการตอบคำถามหรือการส่งข้อมูลให้ ขณะเดียวกัน OER อาจร้องขอข้อมูลอื่นเพิ่มเติมด้วย แต่จะยกเว้นไว้ในกรณีของความจำเป็นขั้นต่ำในข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ว่าจะให้ข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ OER จะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้ใช้งานโดยปราศจากการยินยอมจากผู้ใช้งาน ข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้ใช้งานอาจถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลที่เป็นชื่อและที่อยู่ผู้ใช้งาน และอื่นๆ อาจถูกส่งต่อไปยังบริษัทที่ได้รับมอบหมายงานจาก OER ให้ดำเนินการจัดส่งหรือบริการอื่นๆ

5. ขอบเขตผลกระทบต่อข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลใช้กับข้อมูลที่สิ้นที่ปรากฎบนทุกเสริฟเวอร์ที่จำเป็นต่อการดำเนินเว็ปไซต์และเนื้อความทั้งสิ้นที่ประกอบกันเป็นข้อมูลดังกล่าว

6. บราวเซอร์

ในการเข้าชมเว็ปไซต์นี้ขอแนะนำให้ท่านใช้ Internet Explorer 11/Firefox Latest edition/Chrome Latest edition/Android OS 4.4 (Chrome)/iOS 10 (Safari) สำหรับบางเนื้อหาบนเว็ปไซต์นี้อาจแสดงไว้อย่างไม่เหมาะสมหากเปิดใช้งานด้วยบราวเซอร์อื่น