odakyu

odakyu

Search

Close

MENU

นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (นโยบายความเป็นส่วนตัว)

บริษัท รถไฟฟ้าโอดะคิว จำกัด (ต่อไปเรียกย่อว่า "OER") มีความสมัครใจที่ได้จัดทำระบบบริหารจัดการและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าซึ่งมีการนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล OER ได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังรายละเอียดจะกล่าวต่อไปและได้ดำเนินมาตรการต่างๆ อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวนี้

1. การปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย

OER ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และบรรดาแนวทางปฏิบัติต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

OER ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจดังต่อไปนี้

 1. เพื่อการให้คำแนะนำหรือให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ OER
 2. เพื่อการส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลตามที่ลูกค้าร้องขอมา
 3. เพื่อการติดต่อกับผู้ที่สมัครเข้าร่วมในโอกาสพิเศษหรือการประกวดแข่งขันต่างๆ หรือเพื่อการส่งมอบเอกสาร ข้อมูลหรือบริการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการณ์ดังกล่าว
 4. เพื่อการตอบข้อซักถามต่างๆ ของลูกค้า
 5. เพื่อการก่อให้เกิดประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่แตกต่างหลากหลายภายใน OER

การดำเนินธุรกิจต่างๆ ของบริษัท รถไฟฟ้าโอดะคิว จำกัด

 1. ธุรกิจจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
 2. ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 3. ธุรกิจด้านการออกแบบ สิ่งปลูกสร้าง และการทำสัญญาด้านวิศวกรรมโยธา การก่อสร้างหรือการจัดวางภูมิทัศน์
 4. ธุรกิจด้านการบริหารจัดการสถานที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการกีฬา และสถานที่เพื่อการศึกษาด้านวัฒนธรรม
 5. ธุรกิจลานจอดรถ
 6. ธุรกิจจำหน่ายอาหาร สุรา บุหรี่ เครื่องนุ่งห่ม สินค้าจิปาถะ และสินค้าตกแต่งสวน
 7. ธุรกิจการเดินทางท่องเที่ยว
 8. ธุรกิจการบริหารจัดการโรงแรม เรียวคัง (โรงแรมสไตล์ญี่ปุ่น) และร้านอาหาร
 9. ธุรกิจการโทรคมนาคม และธุรกิจการกระจายเสียงผ่านสายเคเบิ้ล
 10. ธุรกิจการเป็นผู้แทนเผยแพร่และโฆษณา
 11. ธุรกิจการให้บริการภายใต้กฎหมายการขายผ่านการผ่อนชำระ (บริการบัตรเครดิต)
 12. ธุรกิจสถานที่อาบน้ำ
 13. ธุรกิจการบริหารจัดการอื่นทั้งสิ้นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ธุรกิจต่างๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น

3.ขอบเขตการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. การจัดหาข้อมูลแก่บุคคลต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินธุรกิจของ OER
  กรณีของการมอบหมายให้บุคคลที่สามดำเนินธุรกิจของ OER OER อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลดังกล่าวแต่ต้องมั่นใจได้ด้วยว่าบุคคลที่ได้รับมอบหมายนั้นสามารถบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวได้ภายใต้นโยบาย OER
 2. การจัดหาข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
  ยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ OER จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการยินยอมล่วงหน้าจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากในกรณีของบุคคลต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินธุรกิจของ OER

4. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

OER รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย

5. การบริหารจัดการข้อมูบและมาตรการความปลอดภัย

 1. OER บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวังและกระทำการอย่างเหมาะสม และให้ความใส่ใจด้านความปลอดภัยอย่างทั่วถึงต่อการรั่วไหลหรือการสูญหายของข้อมูล รวมถึงการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการทำลาย หรือการดัดแปลงข้อมูลดังกล่าว
 2. OER ได้จัดทำและบริหารจัดการระบบภายในอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินมาตรการความปลอดภัยดังอธิบายไว้ในข้อ (1)

6. ข้อซักถามเกี่ยวข้องข้อมูลส่วนบุคคล (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

OER ได้จัดทำส่วนที่เป็นความรับผิดชอบในการตอบข้อซักถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและอื่นๆ อันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อการได้มาซึ่งข้อคิดเห็นต่างๆ จากสาธารณะอันเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และเพียรพยายามเพื่อการดำเนินการต่อเรื่องดังกล่าวอย่างทันถ่วงทีและเหมาะสมในภาคปฏิบัติ โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ

การติดต่อกับ OER ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีที่ในแบบฟอร์มการสมัครหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการมีระบุข้อมูลการติดต่อไว้ ลูกค้าจะได้รับการร้องขอให้ติดต่อตามหมายเลขหรือยูอาร์แอลที่ปรากฎนั้น แต่หากไม่ปรากฎหรือไม่อาจทราบข้อมูลการติดต่อได้ ลูกค้าสามารถติดต่อหรือเข้าถึงตามที่อยู่ซึ่งปรากฎด้านล่างนี้ได้

บริษัท การรถไฟฟ้าโอดะคิว จำกัด ศูนย์ลูกค้าโอดะคิว
โทรศัพท์ 03-3481-0066 (เมื่อเข้าสู่ระบบตอบสนองแล้ว ให้กด 3)
การติดต่อทางโทรศัพท์จะเปิดให้บริการในช่วงเวลาระหว่าง 9.00 น. ถึง 19.00 น. (ทุกวันตลอดสัปดาห์ ยกเว้นวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่)

ขอความกรุณารับทราบด้วยว่า :

 1. ลูกค้าจะได้รับการร้องขอให้ส่งคำร้องเรื่องการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้งาน การเปลี่ยนแปลงหรือการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการใช้รูปแบบตามซึ่ง OER กำหนดไว้
 2. OER ร้องขอให้บุคคลผู้ยื่นคำร้องขอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้งาน เปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ให้ระบุสถานะเพื่อแสดงตัวตนที่ชัดเจน (ในกรณีของการมอบฉันทะจำเป็นต้องปรากฎข้อมูลที่กำหนดว่าบุคคลผู้ยื่นคำร้องมีสิทธิแสดงตนในฐานะผู้รับมอบฉันทะนั้น)
 3. OER อาจเรียกเก็บค่าบริการตามที่กำหนดไว้แล้วล่วงหน้า ตามคำร้องให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง การเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้งาน

7. การบังคับใช้และการปรับปรุงนโยบายนี้

OER ตกลงที่จะแจ้งอย่างทั่วถึงเรื่องการดำเนินนโยบายนี้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น และตกลงที่จะคงความต่อเนื่องในการปรับปรุง แก้ไขระบบการบริหารจัดการเชิงสมัครใจนี้ รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ เพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8. การเปลี่ยนแปลงในนโยบายนี้

นโยบายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น

มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2005
นายยามาคิ โทชิมิตสึ ประธานบริษัท การรถไฟฟ้าโอดะคิว จำกัด