odakyu

odakyu

Search

Close

MENU

การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน

การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน

 • โปรดเรียกพนักงานประจำสถานี

  โปรดเรียกพนักงานประจำสถานี

  กรุณาลงจากรถไฟที่สถานีถัดไป เพื่อเรียกพนักงานประจำสถานี ทุกสถานีมีบริการโทรศัพท์แปลภาษาต่างประเทศได้หลายภาษา

 • แจ้งพนักงานตรวจบัตร

  แจ้งพนักงานตรวจบัตร

  บนรถไฟส่วนหนึ่งเช่น รถไฟโรแมนซ์คาร์ จะมีพนักงานตรวจตั๋วเดินตรวจตราอยู่ กรุณาเรียกพนักงานตรวจตั๋วที่อยู่ใกล้เคียง

 • ติดต่อสอบถามที่ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติ

  ติดต่อสอบถามที่ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติ

  กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติของสถานีชินจูกุและสถานีโอดาวาระ
  ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวโอดะคิว