odakyu

odakyu

Search

Close

MENU

ศูนย์แจ้งของหาย

ศูนย์แจ้งของหาย

  • กรุณาติดต่อสอบถามที่พนักงานของสถานีทันที

    กรุณาติดต่อสอบถามที่พนักงานของสถานีทันที

    ของที่ลืมไว้ในบริเวณสถานี บนรถไฟสายโอดะคิว รถประจำทางสายโอดะคิว กรุณาติดต่อสอบถามพนักงานในสถานีถัดไปทันที

  • วิธีการรับของที่ลืมไว้

    วิธีการรับของที่ลืมไว้

    สถานีที่ได้เก็บของไว้จะทำการตรวจสอบ ดังนั้นกรุณานำเอกสารยืนยันตัวตนไปรับของด้วย (เช่น หนังสือเดินทาง หรือเอกสารพำนักอาศัย) นอกจากนี้กรณีที่ให้ผู้อื่นไปรับแทน ต้องมีเอกสารมอบอำนาจและเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ไปรับแทนด้วย ทั้งนี้ของที่เก็บได้ระยะหนึ่งแล้ว จะนำไปมอบให้ตำรวจต่อไป