Timetable: Shinjuku - Hakone-Yumoto (weekdays)

Timetable

Effective from March 4, 2017

Timetable: Shinjuku - Hakone-Yumoto Hakone-Yumoto to Shinjuku (weekdays)