Timetable: Shinjuku - Hakone-Yumoto (weekdays)

Timetable

Effective from March 26, 2016

Timetable: Shinjuku - Hakone-Yumoto Hakone-Yumoto to Shinjuku (weekdays)